Regulamin

Regulamin Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków

 

1. Postanowienia ogólne

 

Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną w Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków.

Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w Akademii. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i koordynatora sekcji.

Warunkiem gry w Akademii jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych.

Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie (chyba że zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych).

Na skutek decyzji trenerów Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.

Cztery razy w roku trener zespołu ma prawo w ramach zwiększenia rywalizacji w zespole zrezygnować z najmniej perspektywicznych lub najsłabszych zawodników swojego zespołu zastępując ich innymi graczami. Trener ma prawo zrezygnować również z zawodnika w każdym innym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.

 

2. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika

 

Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków.

Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów naszej Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu na którym odbywa się dany trening.

Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Akademii.

Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca.  W przypadku braku dokonania opłaty we wskazanym terminie, zawodnik zostanie zawieszony w prawach zawodnika (zakaz udziału w treningach i meczach do czasu uregulowania zaległości). Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach (krótsze niż połowa zajęć w danym miesiącu).

W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. W przypadku opuszczenia połowy zajęć, opłata wynosi połowę stawki nominalnej. W przypadku opuszczenia całego miesiąca, składka wynosi 20 zł.

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami  i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej.

 

3. Prawa i obowiązki zawodników.

 

Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Akademię należy posiadać aktualne badania lekarskie.

Zawodnik Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.

Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt  sportowy.

Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.

 

4. Postanowienia końcowe

 

Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.

Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.

Stypendia sportowe oraz socjalne przyznawane są co pół roku.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, koordynator grup młodzieżowych lub Dyrekcja Akademii.

Trener kazdego rocznika cztery razy w ciągu sezonu poddaje zawodników ocenie z czynionych przez nich postępów. Wyniki selekcji zostają przedstawione podczas spotkań z rodzicami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Strona wykorzystuje pliki cookies - jeśli zgadzasz się z polityką cookies zatwierdź klikając - "akceptuję"
Akceptuję
x